Configuración de cookies
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

1.- Disposicions generals:

T’informem que qualsevol dada personal que facilitis a través d’aquest lloc web, CLIPER VIATGES la tractarà en qualitat de responsable del tractament. La titular d’aquest lloc web és CLIPER VIATES, domiciliada a C/ Roc dels Escolls, 10 Bloc 2 1er B d’Andorra La Vella – AD500 Andorra (Principat d’Andorra), amb correu electrònic de contacte dades@cliperviatges.com, número de telèfon de contacte (+376) 369 155, i número de registre tributari F-180493-F. CLIPER VIATGES t’informa que, per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, pots posar-se en contacte amb dades@cliperviatges.com. El contacte, el registre i la contractació electrònica de productes i serveis oferts per CLIPER VIATGES a través d’aquest lloc web només el poden dur a terme persones majors de 18 anys. Per tant, si subministres les teves dades personals a través d’aquest web, ho fas sota la premissa que ets major de 18 anys. Si CLIPER VIATGES comprova que, en contra d’allò que estableix aquesta política, les dades personals les ha subministrat un menor de 18 anys, les dades s’eliminaran immediatament. No s’han de facilitar, a través d’aquest lloc web, dades personals de tercers que no són de l’interessat. Això no obstant, si per dur a terme la sol·licitud que justifica el subministrament de les dades personals és imprescindible facilitar-les d’aquesta manera, la persona que ho fa assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l’article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD “) en les condicions establertes en l’esmentat precepte. Si, per poder efectuar degudament una sol·licitud, has de facilitar dades personals de menors de 18 anys, hauràs de garantir a CLIPER VIATGES que ho fas en la teva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, i que alhora atorgues el consentiment exprés per al tractament d’aquestes. En aquest cas, hauràs d’acreditar el parentiu o la tutela amb l’aportació d’un document oficial com, per exemple, una còpia escanejada del llibre de família.

2. Dada Personal

Com a "Dada Personal" hem d'entendre qualsevol informació concernent una persona física identificada o identificable. Entre d'altres, s'inclouen el nom, cognoms, l' adreça postal i electrònica, així com el número de telèfon o informació financera. l’aportació d’un document oficial com, per exemple, una còpia escanejada del llibre de família.

3.- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

D’acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, informem els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a CLIPER VIATGES passa a formar part d’un fitxer titularitat d’aquesta entitat degudament inscrit en l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

4.-Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament:
La responsable del tractament és CLIPER VIATGES, les dades identificatives i de contacte de la qual es detallen en l’apartat 1 d’aquesta Política de privadesa.
b) Delegat de protecció de dades:
El nostre Delegat de protecció de dades és possible contactar-lo a través de l’adreça de correu electrònic dades@cliperviatges.com


5.-Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

Qualsevol dada personal que ens faciliti en visitar el nostre portal web serà tractada de conformitat amb les normes de protecció de dades i només seran recollides, tractades i utilitzades per a finalitats lícites, legítimes i informades. Per això, detallem totes les finalitats amb què utilitza dades personals  Cliper Viatges com a responsable del tractament.

Dades proporcionades durant el registre d'usuari:
Finalitats: Totes les dades recollides durant el procés de registre s'utilitzaran per donar accés als serveis de la web, dur a terme les contractacions electròniques sol·licitades, a més de remetre informació comercial a través de mitjans electrònics.
Legitimació: La base legítima amb la qual es tractaran les dades rau en l' execució de les mesures precontractuals i contractuals.
Terminis de conservació: Les dades seran conservades durant tot el temps que l'usuari tingui un compte actiu i en el cas que l'usuari elimini el compte, durant el termini necessari per complir amb obligacions legals pertinents, com per exemple a títol enunciatiu però no limitatiu: obligacions fiscals i tributàries.
Dades proporcionades a través del formulari de subscripció a la newsletter:
Finalitat: Inscripció al butlletí de notícies perquè rebi informació institucional sobre les novetats i actualitzacions de  Cliper Viatges.
Legitimació: La base legítima amb la qual es tractaran les dades rau en l'execució de les mesures precontractuals demanades, a més del consentiment manifestat amb l' acceptació de la present política de tractament de dades. Terminis de conservació: Les dades seran conservades mentre que l'usuari no cancel·li la subscripció.
Dades proporcionades a través dels formularis de contacte:
Finalitat: Respondre a les consultes plantejades i remetre'ls informació comercial, a més d'incloure en la llista de distribució els usuaris que s'hagin posat en contacte a través de correu electrònic. Legitimació: La base legítima amb la qual es tractaran les dades rau en l' execució de les mesures precontractuals demanades, a més del consentiment manifestat amb l' acceptació de la present política de tractament de dades. Terminis de conservació: Les dades seran conservades durant tot el temps necessari per atendre la sol·licitud i/o fins que cancel·lin la subscripció del butlletí.
Des de Cliper Viatges informarem a tots els usuaris el caràcter no obligatori de la recollida de determinades dades de caràcter personal, excepte en els camps que s'indiqui el contrari. No obstant això, la no complimentació d'aquestes dades podrà impedir a Cliper Viatges prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades, alliberant-nos de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d'aquests Serveis.

Correspon a l'usuari l'obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantenir-les actualitzades, per la qual cosa Cliper Viatges es reserva el dret d'excloure dels serveis i procedir a la cancel·lació del servei a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

6. Comunicació de les dades personales a tercers

Les seves dades personals no seran comunicades a cap tercer, llevat dels proveïdors necessaris per a l' execució de les vendes realitzades.
En el cas que fos necessari comunicar la seva informació un altre tercer, o proveïdor, se sol·licitaria el seu consentiment.

7.- Drets amb relació a les teves dades de caràcter personal

En compliment de la LQDP i els seus reglaments de desenvolupament, CLIPER VIATGES t’informa que per exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les teves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, hauràs d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic info@netmarqueting.com, a la qual hauràs d’adjuntar una còpia del teu passaport o un altre document nacional d’identitat.
D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si resideixes a la Unió Europea, tens dret a obtenir confirmació sobre si CLPER VIATGES està tractant dades personals que et concerneixin, o no, a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. D’acord amb el RGPD,  també podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals o la seva portabilitat, cas en CLIPER VIATGES les conservi només per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, pots oposar-te al tractament de les teves dades personals. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits CLIPER VIATGES deixarà de tractar les dades personals o, si escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat concreta, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pots exercir tots aquests drets mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dades@cliperviatges.com, a la qual hauràs d’adjuntar una còpia del teu passaport o d’un altre document nacional d’identitat. En cas de vulneració dels teus drets, especialment quan el teu dret no sigui satisfet, pots presentar una reclamació davant de qualsevol autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. També pots obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.


8. Seguretat de les teves dades personals

Cliper Viatges té una preocupació especial per garantir la seguretat de les seves dades personals. Les seves dades són emmagatzemades en els nostres sistemes d'informació, on hem adoptat i implantat mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, per prevenir qualsevol pèrdua o ús no autoritzat per tercers, per exemple els nostres portals web utilitzen protocols de xifrat de dades Https.
 

9.- Canvis en la Política de privacitat

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat et serà degudament notificada perquè quedis al corrent dels canvis produïts i, si s’escau, puguis atorgar el seu consentiment exprés pel que fa a aquests canvis.