Configuración de cookies
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

INTRODUCCIÓ

El present document, conjuntament amb els termes i ús de la web, estableixen les condicions de reserva de viatges i la resta de serveis oferts (en endavant, les Condicions).

Li preguem que llegeixi atentament les Condicions abans de realitzar qualsevol transacció. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa, vostè consenteix quedar vinculat per aquestes Condicions, per la qual cosa si no està d'acord amb totes les Condicions, no ha de fer servir aquesta pàgina web.

Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment d'ús de la pàgina web o de celebració d'una comanda seran les que li resultin aplicables.


DADES DEL TITULAR DE LA WEB

Nom: Cliper Viatges

NIF: F180493F

Domicili social: Andorra la Vella

Corre electrònic: info@cliperviatges.com

Dades Registrals: 930713N
 

COM REGISTRAR-SE

Cal que es registri per accedir els nostres serveis, l'usuari haurà de registrar-se omplint el formulari de registre on se li demanarà informació de caràcter personal que haurà de ser actualitzada i ajustar-se a la realitat. Al final del registre l' usuari haurà d' acceptar les presents CONDICIONS GENERALS DE RESERVA i la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

L' Id d' usuari i contrasenya de registre, en cas de requerir-se, s' hauran de mantenir en un lloc segur. Una vegada obtingut el seu Id d'usuari i contrasenya, l'usuari podrà accedir a la secció "El meu Compte" (IDENTIFICAT) on podrà modificar les dades de registre, visualitzar i monitoritzar l'estat de les reserves.

En el cas que detecti algun ús indegut de la seva informació de registre posis en contacte immediatament amb Cliper Viatges a través del correu electrònic info@cliperviatges.com.
 

ÚS DE LA NOSTRA WEB

En fer ús d'aquesta pàgina web i/o cursar ordres a través de la mateixa vostè es compromet a:

1. Fer ús dels serveis únicament per realitzar consultes o reserves legalment vàlides.

2. No realitzar cap transacció falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s' ha realitzat una operació d' aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-lo i informar les autoritats pertinents

.3. Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal, dades dels mitjans de pagament i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè, si cal pot veure la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem tramitar les operacions seleccionades.

En realitzar una consulta o petició de serveis a través d'aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

ÀMBIT TERRITORIAL

Els serveis que s'ofereixen a través del nostre web només estan disponibles per a persones amb residència legal en territori espanyol.

RESERVES A TRAVÉS DE LA NOSTRA WEB

Per realitzar qualsevol reserva de viatges o la resta de serveis oferts per  Cliper Viatges ha de seleccionar un mètode de pagament vàlid, i autoritzar-nos a fer càrrecs utilitzant aquest mètode de pagament seleccionat.

Qualsevol operació estarà subjecta al que l'usuari llegeixi i accepti les presents Condicions Generals de Reserva. Una vegada acceptada les mateixes així com les condicions de contractació aplicables a la reserva i compra del producte seleccionat i realitzat el corresponent pagament, completarem l'operació al més aviat possible.

En cas que per determinades circumstàncies no poguéssim completar les ordres cursades, li ho notificarem al més aviat possible.


PREUS I FORMES DE PAGAMENT

Tots els preus oferts a la nostra web estan representats en EUROS (EUR). La compravenda de monedes virtuals no està subjecta a IVA, però les obligacions fiscals que les operacions ordenades poguessin generar són de la seva exclusiva responsabilitat.

Els pagaments i reemborsaments de totes les operacions es realitzaran en euros (EUR). Si la seva targeta de crèdit/dèbit no està denominada en EUROS, el tipus de canvi l'aplicarà l'entitat bancària corresponent segons el tipus de canvi de mercat i podrà variar respecte al preu indicat a la nostra web.

En el cas de contractació de viatges combinats el preu del viatge combinat ha estat calculat en base als tipus de canvi de divisa, tarifes de transport, cost del carburant o d'altres fonts d'energia, taxes, impostos i altres recàrrecs turístics inclosos els d'aterratge, embarcament i desembarcament en ports i aeroports si expressament es troben com a inclosos aplicables en la data de lliurament de la informació precontractual.

Llevat d'indicació en contra el programa ofertat reflecteix preus per persona amb allotjament en habitació doble tipus estàndard i vols en classe turista.

Qualsevol variació del preu dels esmentats elements podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge, tant a l'alça com a la baixa, en els imports estrictes de les variacions del preu esmentats. Aquestes modificacions seran notificades per escrit al viatger. La revisió de preus d'acord amb el que disposa l'article 158 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries només tindrà lloc si l'organitzadora del viatge s'ha reservat expressament aquest dret i així li ho ha comunicat en la informació precontractual que se li faciliti abans de la contractació.

En cap cas es revisarà a l'alça el preu del viatge en els 20 dies immediatament anteriors a la data de sortida. Si l'augment de preu excedeix del vuit per cent del preu del viatge combinat, el viatger podrà posar fi al contracte notificant-ho a l'organitzadora.

Els mètodes de pagament disponibles a la nostra web es mostraran en el procés de finalització de la reserva.

Cliper Viatges utilitzarà sempre mitjans de pagament segurs. Cliper Viatges no guardarà en els seus arxius la informació referent a les dades de les targetes utilitzades. En la utilització de la targeta de debit/crèdit l'usuari confirma que la targeta utilitzada és seva o ha estat degudament autoritzat pel propietari de la mateixa per al seu ús. Les transaccions amb targeta de crèdit/debit estaran subjectes a un control de seguretat i validació per part de l'entitat emissora de la mateixa. En el cas que l' entitat emissora de la targeta denegui la transacció, Cliper Viatges no serà responsable dels retards o cancel·lacions de les operacions. Quan l'aportació de fons s'efectuï mitjançant targeta de crèdit o de dèbit les despeses o comissions que l'entitat proveïdora del servei de pagaments li hagués cobrat a Cliper Viatges seran a compte exclusiu del client.
 

CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA

Les ordres estan subjectes a la seva acceptació per part de Cliper Viatges,que l' usuari compleixi i accepti les CONDICIONS GENERALS DE RESERVA i a la disponibilitat del mercat. Cliper Viatges es reserva el dret de no acceptar la comanda en el cas que la informació de pagament no sigui aprovada, o que es detecti qualsevol altre tipus d' incidència relativa a les Condicions Generals d'’us del portal. Quan realitzi una operació a través de la nostra web podem enviar-li un correu electrònic de confirmació que tindrà detalls de la transacció. Verifiqui que els detalls en el missatge de confirmació siguin correctes al més aviat possible i guardi una còpia per al seu registre.
 

DRET DE DESISTIMENT

Les transaccions realitzades a la nostra web, inclouen: viatges, activitats i serveis turístics que es contracten directament amb diferents proveïdors i tour operadors. Totes elles gaudeixen del dret de desistiment en els termes i condicions de devolució que per a cada producte el prestatari del servei estableix en el contracte de viatge combinat o en la compra de serveis autònoms en cada cas i de les quals vostè serà coneixedor abans d'acceptar el pagament.

EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Cliper Viatges podrà revisar i modificar les presents condicions en qualsevol moment.

Vostè estarà subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què usi la present pàgina web o efectuï cada operació, llevat que per llei o decisió d'organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o POLÍTICA DE PRIVACITAT, cas en el qual, els possibles canvis afectaran també les comandes que vostè hagués fet prèviament.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa aplicable en la matèria, l'informem que les dades personals que ens faciliti a través del nostre lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran tractades per  Cliper Viatges com a responsable del tractament per poder realitzar les transaccions soliticates, així com rebre notificacions periòdiques a través de mitjans electrònics. La legitimació del tractament rau en la prestació dels serveis demanats. Pot ampliar més informació sobre el tractament de les seves dades les finalitats descrites en la POLÍTICA DE PRIVACITAT, la qual ha de ser llegida, compresa i acceptada per a la utilització dels serveis present portal web.

Cliper Viatges es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, per això ha adoptat les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia. 

En qualsevol cas, tots els usuaris tenen dret a exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oposició, limitació del tractament, i portabilitat de dades que li assisteixen, mitjançant escrit dirigit a Cliper Viatges a l'adreça electrònica  info@cliperviatges.com, acreditant la seva identitat. En el cas que ho consideri, pot presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.


EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan aquest es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ("Causa de Força Major"). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre d'altres, els següents:

(I) Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

(II) Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) Amenaça o preparatius de guerra.

(III) Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

(IV) Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

(V) Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

(VI) Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública. S' entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per complir les esmentades obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.


INTEGRITAT

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en les mateixes constitueixen l'acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l'objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans del mateix, llevat d'allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d'acció davant qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data d'un contracte (llevat que s'hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció de què disposarà l'altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents Condicions.

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d'un contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per l' esmentada declaració de nul·litat.


FUR I LEGISLACIÓ APLICABLE

La venda s'entén efectuada en territori espanyol, per la qual cosa per a totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se, serà d'aplicació la legislació espanyola i, en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre's, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del Consumidor.

Finalment, recordem als clients que en el cas que vulguin presentar una reclamació per alguna incidència en la relació contractual poden presentar la reclamació oportuna omplint el següent formulari electrònic: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.